Home / Kryesoret / Komplet pres konferenca e prokurores Katica Janevës

Komplet pres konferenca e prokurores Katica Janevës

Fjalimi i Katica Janevës.

“Më lejoni të trajtuar një konferencë për shtyp do të fillojë duke cituar misionin tonë kryesor. Qeverisur nga sundimi i ligjit dhe barazisë së qytetarëve para Kushtetutës dhe ligjeve nëpërmjet një veprimeve profesionale, transparente dhe të pavarur të përpiqen për të rivendosur besimin e çdo qytetari në dostizhnosta e drejtësisë dhe në përgjithësi për të rivendosur besimin e të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë vlerat ligjore, të cilat janë të garantuara me autonominë e kësaj prokurorie.

Pika e fillimit për punën tonë, si dhe një konferencë për shtyp të përfaqësojë vlerat themelore themelore të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Përcaktuar në nenin 8 të Kushtetutës, të cilat janë të drejtat dhe liritë e njeriut dhe qytetarit të njohura në të drejtën ndërkombëtare dhe të përcaktuara në kushtetutë, sundimin e ligjit dhe respektin për normat përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare themelore.

Me këtë rast është e nevojshme të përmendim Kartën e madhe e të Drejtave dhe Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, si parimet themelore të cilat është bazuar miratimin dhe dokumente të tjera të cilat mbrojnë të drejtat dhe liritë e njeriut, dhe që legjislacioni është i garantuar një nga më themelore të drejtat e njeriut dhe qytetarit që është “e drejta e lirisë personale dhe ndalimin absolut të zhveshur”, përveç rasteve të parashikuara me ligj dhe procedurat e përcaktuara.

Për më tepër një nga detyrimet tona mori ndërtimin e një sistemi i cili i ka të gjitha parakushtet që lejojnë një shkallë të lartë të përgjegjësisë nga ana e institucioneve shtetërore për realizimin e detyrimit të tyre për të respektuar, mbrojtur dhe zhvilluar të drejtat e njeriut. Se përputhshmëria e vazhdueshme me këtë detyrim është një shprehje e përgjegjësisë sonë për implementimin e vazhdueshëm të parimit kushtetues të vlerave dhe orientimit humane drejt ofruar siguri maksimale e personit në të gjitha sferat, si dhe sigurimin e stabilitetin e institucioneve që mbrojnë dhe promovojnë të drejtat e qytetarëve.

Për realizimin e këtij qëllimi është aderimi i vazhdueshëm dhe rigoroz të normave të ndërtuara evropiane dhe ndërkombëtare dhe standardet për parandalimin e torturës dhe trajtimin e personave të privuar nga liria në drejtim të mbrojtjes më të madhe të të drejtave të personave liria e të cilëve e lëvizjes është e kufizuar.

Këtu do të përmendim edhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i cili synon për të siguruar njohjen universale dhe efektiv dhe respektimin e të drejtave në të, dhe qëllimi kryesor i të cilit është mbrojtja dhe zhvillimi i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore të cilat janë themeli i drejtësisë dhe paqes në botë dhe në mbrojtjen e të cilit, nga njëra anë është i bazuar në një demokraci efektive politike dhe nga ana tjetër nga të kuptuarit dhe respektimin e të drejtave të njeriut, nga të cilat këto liri varen përbashkët.

Dimensioni universal i këtyre dokumenteve që përcaktojnë standarde të përbashkëta për të drejtat e njeriut të zbatohen në mënyrë të barabartë për të gjithë është një garanci për të mundësuar të gjithë njerëzit që të gëzojnë të drejtat e përcaktuara nga instrumentet ndërkombëtare për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore.

Në këtë kontekst dua të theksoj se prokurori special publik, të iniciojë dhe të çojë procedurat penale sipas Ligjit të Procedurës Penale në të cilin janë të mbrojtura dhe të garantuara të drejtat e të gjithë pjesëmarrësve në procedurë, si në aspektin e sigurisë së tyre dhe duke siguruar të gjitha të drejtat procedurale, për të cilën unë jam i bindur se Zyra e Prokurorit special do të japë rezultatet e pritura dhe çdo person i cili ka iniciuar procedurës paraprake, procedura hetimore dhe të tjera do të jetë përgjegjës për veprimet që ka ndërmarrë, nëse veprime të tilla kryer një krim nën penale Kodi i Republikës së Maqedonisë.

Në këtë drejtim të ndërtuar një imazh të kësaj prokurorie kur është e nevojshme, si qytetarët mund të jenë të sigurt se askush në këtë prokurori nuk ka dëshirë për të promovuar në ndonjë mënyrë tjetër se si një sinonim për prokurorët profesionale, objektive dhe të paanshme përfaqëson detyrën tonë personale dhe përgjegjësi.

Përmes punës sonë transparent dhe publik brenda kompetencave të dhëna ligjore për të ndikuar në besimin Rritja e përgjithshme e qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Për këtë arsye, prokurori special publik do të përdorë të gjitha mekanizmat në dispozicion e mbrojtura dhe të garantuara me ligj kombëtar që siguron provat e nevojshme materiale për qëllim, të pavarur dhe trajtim efikas.

Rol të rëndësishëm në ndërtimin e një kuadri ligjor në fushën e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe krijimin e normave ligjore që deklaroi respektimin e jetës private janë Deklarata universale e të drejtave të njeriut, e cila është anashkaluar ndalimin e ndërhyrjeve arbitrare ose sulmet ndaj private dhe të familjes jeta e individit, si dhe sulmeve kundër nderit dhe prestigjit personal duke siguruar mbrojtje ligjore për çdo individ të sulmeve dhe ndërhyrje të tilla, të cilat padyshim krijon detyrimet e shteteve dhe individëve për respektimin e tyre.

Për këto arsye është e nevojshme të theksojmë faktin se strategjia e Prokurorit Publik special nga fillimi i punës së tij deri më sot është i bazuar tërësisht në Ligjin për Prokurorinë Publike të veprave të ngjashme që dalin për përgjimin e paligjshëm të komunikimeve në periudhën nga viti 2008 deri në vitin 2015, se ligji është rezultat i publikimit të raportit nga Priebe. Siç është e njohur në raport është gjetur të shkelin të drejtat themelore të individëve në fjalë dhe shkelje të rëndë të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe zbatimin e ligjeve të pabarabartë. Raporti vë në dukje nevojën urgjente për të kapërcyer rezervimin e përgjegjësisë së institucioneve dhe përpjekjeve të fshehur pas kompetencat e institucioneve të tjera, si një justifikim për mosveprim.

Raporti gjithashtu thekson nevojën për të promovuar kulturën e sundimit duke marrë përgjegjësinë që në mënyrë aktive të kontribuojë në mbrojtjen e privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave personale dhe të drejtën për një gjykim të pavarur dhe të paanshëm.

I bëj thirrje autoriteteve në Republikën e Maqedonisë, veçanërisht Parlamentin dhe të gjitha organet dhe institucionet e tjera për të marrë përgjegjësinë e tyre në përputhje me mandatin e tij dhe në praktikë për të treguar gatishmërinë për të pranuar dhe respektimin rigoroz të standardeve evropiane, veçanërisht në lidhje me të fundit opinioni i Komisionit të Venecias. Për këtë arsye, të japin kuotën e paraqitur rekomandime për ligjin e privatësisë ku thuhet se “ligji ka një qëllim legjitim, por nuk e bën një balancë të përshtatshme ndërmjet interesave private dhe interesin në informimin e publikut për arsyet duhet të lejojë zbulimin e materialeve janë me interes publik, me disa përjashtime të përcaktuara ngushtë në lidhje me bërjen publike të informacionit në lidhje me aspekte intime të jetës private dhe familjare, sidomos përcaktimit të saktë të detyrës së materialeve mësimore të Prokurorit të veçantë që nuk duhet të përjashtojnë publikimin e materialeve të tilla në lidhje me çështjet e interesit publik. ”

Unë përfitoj nga ky rast për të informuar publikun se Zyra e këtij Prokurorit Publik mori përsipër gjithë dokumentacionin që është shënuar në urdhrin e gjykatës për sekuestrimin e sendeve nga regjistri qendror. Në rastin konkret ne mirëpresim bashkëpunimin me gjykatën dhe besimin e shprehur se të gjitha institucionet që kanë kërkuar informacione apo dokumente brenda kompetencave ligjore të dhëna të kësaj prokurorie do të veprojë me urdhërat tona.

Në të njëjtën kohë, unë e konsideroj të nevojshme për të informuar qytetarët se kjo prokurori publik gjatë javës, dhe në bazë të Ligjit të Procedurës Penale do të dorëzojë një kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë në Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë, kundër vendimit të Dhomës Penale të Departamentit për të Organizuar krimi dhe korrupsioni i Gjykatës themelore Shkup 1, Shkup për paraburgim të paligjshëm të dyshuarit Edmond Themelko.

Ne konfirmojmë se nga 25.03.2016, me juridiksion vendim vendosur mbi rastin, përgjithësisht i njohur si “spiun” dhe në këtë gjykatë e apelit kanë dëshirë për Shkup kërkoi që ne të dorëzohet këtë temë me të gjitha dosjet për veprime tonë të mëtejshme dhe vendim. Përveç kësaj.

Kjo prokurori publik për të vendosur juridiksionin mbi çështjen e njohur për publikun si rasti “Magyar Telekom” kundër veprën penale Zoran Verushevski “prodhimin e paautorizuar, posedimi, ndërmjetësimi dhe shitja e armëve apo eksplozivëve” sipas nenit 396 të kodit penal dhe objektin e formuar në bashkëpunim 1 55/2016 kundër Goran Verushevski arsyet në nesër në këshillin e prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë do të paraqitet kërkesë për artikujt në fjalë me të gjitha dokumentet në këtë prokurorinë publike për veprimet tona në kuadër të kompetencave ligjore për shkak se këto objekte që dalin nga prokurori special publik dhe përmbajtjen e këtyre artikujve të bëjë me përgjimin e paligjshëm të komunikimeve.

Në këtë konferencë për shtyp për të njoftuar nisjen e një hetimi të ri ndaj personave të caktuar të cilët i nënshtrohen prokurorit special publik të kryera nën emrin torturës “, tha Janeva

Gjithashtu lexo

Shkarkohet Zvërlevski, me 64 vota për dhe asnjë kundër

Kuvendi i Maqedonisë, pas debateve disajavëshe maratonike të deputetëve VMRO-DPMNE-së, e shkarkoi kryeprokurorin publik Marko …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *